Το προεδρείο του BEST Thessaloniki, με θητεία ενός χρόνου, είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό του Local BEST Group και περιλαμβάνει θέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της ομάδας, όπως η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και οι δημόσιες σχέσεις.

Boardies

 1. Πρόεδρος
 • Είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της ομάδας σε όλους τους εξωτερικούς φορείς, καθώς και ο πανευρωπαϊκός εκπρόσωπος του BEST Thessaloniki στο BEST.
 • Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των συνεδριάσεων της ομάδας.
 • Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των δράσεων του προεδρείου.
 1. Γραμματέας
 • Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη, επιμέλεια και αρχειοθέτηση όλων των επίσημων εγγράφων του οργανισμού, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής.
 • Είναι υπεύθυνος για την ορθή ροή των πληροφοριών και τη μετάδοση της γνώσης, τόσο εντός της ομάδας, όσο και από όλο τον οργανισμό.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και κοινοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων.
 • Αναπληρώνει προσωρινά τα καθήκοντα του προέδρου, σε περίπτωση απουσίας του.
 1. Ταμίας
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την εποπτεία των οικονομικών πόρων του BEST Thessaloniki (είτε υλικών είτε χρηματικών πόρων), με τη βοήθεια του λογιστή της ομάδας.
 • Ενημερώνει την ομάδα για τις κινήσεις του λογαριασμού της ομάδας.
 1. Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο  Vice President for Human Resources είναι υπεύθυνος της υποομάδας HR. Συντονίζει και επιβλέπει την ομάδα με βασικό στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του BEST Thessaloniki και τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας. Αναλυτικότερα:

 • Είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική εκπαίδευσης των μελών του BEST Thessaloniki. 
 • Είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική του recruitment και την ομαλή ένταξη νέων μελών.
 • Διατηρεί το κίνητρο και τον ενθουσιασμό των μελών της ομάδας και ενισχύει τη σύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ τους.
 • Διαχειρίζεται τα καταστατικά και τις θέσεις των μελών.
 • Είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της κατάλληλης διανομής των διαφόρων αρμοδιοτήτων στα μέλης της ομάδας.
 1. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

O Vice President for Public Relations είναι υπεύθυνος της PR υποομάδας του BEST Thessaloniki. Συντονίζει και επιβλέπει την ομάδα με βασικό στόχο την προώθηση του οργανισμού και τη διατήρηση της ορθής εικόνας του. Αναλυτικότερα:

 • Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ορθής εικόνας του οργανισμού προς το πανεπιστήμιο, τους φοιτητές και τις διάφορες επιχειρήσεις.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της στρατηγικής προώθησης των δράσεων του BEST.
 • Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της δημιουργίας των απαραίτητων μέσων προώθησης των δράσεων και του οργανισμού συνολικά, σε συνεννόηση με τον Design Coordinator.
 • Διαχειρίζεται τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του BEST Thessaloniki, καθώς και την ιστοσελίδα της ομάδας.
 • Επικοινωνεί με άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.
 1. Υπεύθυνος Εταιρικών Σχέσεων

Ο  Vice President for Corporate Relations (VP FOR CR) είναι υπεύθυνος της υποομάδας CR. Συντονίζει και επιβλέπει την υποομάδα με βασικό στόχο τη βέλτιστη επικοινωνία με εταιρείες και διάφορους φορείς, προς αναζήτηση χρηματοδοτήσεων για τις διάφορες δράσεις της ομάδας. Συγκεκριμένα:

 • Είναι υπεύθυνος για την χάραξη στρατηγικής εύρεσης χρηματοδοτήσεων και κονδυλίων.
 • Είναι υπεύθυνος για τη γενικότερη εποπτεία των χρηματοδοτήσεων.
 • Είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της επικοινωνίας με τις εταιρείες και τη διατήρηση των σχέσεων με αυτές.

Non-Boardies

 1. Vivaldi Coordinator
 • Επιβλέπει την τήρηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή διαφόρων δράσεων της ομάδας, με βάση αρχεία και πρωτόκολλα του οργανισμού.
 • Είναι υπεύθυνος για τη σωστή ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα BEST Courses (ακαδημαϊκά  σεμινάρια που διεξάγονται σε όλη την Ευρώπη) και για την ομαλή συμμετοχή τους σε αυτά.
 1. Information Technology (ΙΤ) Coordinator
 • Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της IT Team, δηλαδή της ομάδας που ασχολείται με οτιδήποτε σχετίζεται με την υπολογιστική τεχνολογία, όπως η δικτύωση, το υλικό, το λογισμικό.
 • Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση των σελίδων της ομάδας.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των τεχνικών προβλημάτων.
 1. Grants Coordinator
 • Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της Grants Team, δηλαδή της ομάδας εύρεσης κληροδοτημάτων. Με τον όρο “κληροδότημα” εννοούμε κάθε περιουσία που καταλείπεται με δωρεά κληρονομιά ή κληροδοσία προς εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφελείας.
 • Είναι υπεύθυνος για την επιδίωξη κληροδοτημάτων από εταιρείες/οργανισμούς και την εποπτεία των κληροδοτημάτων αυτών.